இவரின் பின் திரு.N.ஜெயநாயகம் அவர்கள் அதிபராகக்கடமையேற்றார்.வட்டுக்கோட்டையிலும் கொழும்பிலும் பழைய மாணவர் சங்கங்களை அமைத்து பழைய மாணவர் ,பெற்றார்,கிராமத்தவருடைய ஆதரவைப்பெற்றார். நூற்றாண்டு விழாவைச் சிறப்பாகக் கொண்டாட நடவடிக்கை எடுத்தார்.பாரிய இடப்பெயர்வின் போதும் பாடசாலையை சிரமங்களின் மத்தியில் இயக்கினார்.

1996,y; ghlrhiyapd; mjpguhf jpU.r.,uhkypq;fk; mtu;fs; flikNaw;whu;.,tu; ,g;ghlrhiyapy; 1981 1995 tiu Mrpupauhfg; gzpGupe;jtu; vd;gJk; Fwpg;gplj;jf;fJ.ePz;l fhyk; ghlrhiyapd; mjpguhfg; gzpahw;wpatu;fspy; xUtuhfTk; ,tu; jpfo;e;jhu;.,tUila fhyj;jpy; mgptpUj;jp eltbf;iffs; ghlrhiyapy; ,lk;ngw;wd.180x25 ,uz;L khbf;fl;llk;>tptrha miw>nraw;ghl;liw>Kd;gpUe;j fzdp miw> mnkupf;fhtpYs;s gioakhztd; jpU.e.KUfjh]; mtu;fspd; epjpcjtpAld; Kd;gpUe;j Eiothapy; tisT>Nghd;wit mikf;fg;gl;ld.17 gug;G epyk; nghJkf;fspd; epjp cjtpAld; nfhs;tdT nra;ag;gl;L tpisahl;L ikjhdk; tp];jupf;fg;gl;lik>jpUkjp.uhzp rpd;dj;jk;gp mtu;fspd; KjyPl;Lld; Nfhop tsu;g;G>fhshd; tsu;g;G Nkw;nfhs;sg;gl;lik> gw;rpfpr;ir epiyak; cUthf;fg;gl;lik> ghlrhiyapd; ];jhgfu; mk;gythzupd; rpiy cUthffg;gl;lik>Mq;fpy nkhop %yf; fy;tp cUthf;fg;gl;lik Nghd;w gy mgptpUj;jpfs; ,tUila fhyj;jpNy Vw;gl;ld.vkJ ghlrhiy eNthjah ghlrhiyahf khw;wg;gl;likAk; ,tUila fhyj;jpNyNaahFk;.

,tu; Xa;Tngw;wjd; gpd; ghlrhiyapd; gpujp mjpgu; jpU.Nt.Fzghyrpq;fk; mtu;fs; mjpgu; nghWg;GfisAk; Vw;W ghlrhiyia rpwg;ghf epu;tfpj;jhu;.

jpUkjp.; n[fjP];tup mUs;kak; mtu;fs; ghlrhiyapd; flik epiwNtw;W mjpguhf 2009 ,y; flikNaw;whu;.,tUk; ,g;ghlrhiyapy; Mrpupauhfg; gzpGupe;jtuhthu;.NkYk; xU ,uz;L khbf;fl;llk; mikf;Fk;gzp ,tUilafhyj;jpy; Muk;gpf;fg;gl;lJ.FWfpa fhyNk ,g;ghlrhiyapd; mjpguhfg; gzpahw;Wk; re;ju;g;gk; ,tUf;Ff; fpilj;jJ.

mjd;; gpd; ghlrhiyapd; gpujp mjpgu; jpU.Nt.Fzghyrpq;fk; mtu;fs; mjpgu; nghWg;GfisAk; Vw;W ghlrhiyia rpwg;ghf epu;tfpj;jhu;.

 ,tiuj; njhlu;e;J 1AB ghlrhiyfSf;F juk;-1 mjpgu;fs; epakpf;fg;glNtz;Lk; vd;w Rw;WepUgj;jpw;F mika ,g; ghlrhiyapy; Mrpupauhf Kd;du; gzpahw;wpa jpU.rp.rptfNzrRe;jud; mtu;fs; 2010 ,y; mjpguhfg; epakpf;fg;gl;lhu;.ghlrhiyapd; nghWg;Gfs; cupafhyj;jpy; xg;gilf;fg;glhjjhy; gy rpukq;fis vjpu;Nehf;fpdhu;.FWfpa fhyNk mjpguhfg; gzpahw;wpdhYk; nraw;ghlw;wpUe;j gioa khztu; rq;fj;jpw;F Gj;Jap&l;baik>ghlrhiy ikjhdj;jpd; xUgf;f kjpiy gioa khztupd; epjp cjtpAld; mikj;jik>mYtyf nraw;ghLfis NkYk; rPu;gLj;jpaik>Nts;l; tprd; cjtpAld; E}yfj;jpid KOikahfg; Gduikj;jik ghlrhiy jsghlq;fis rPu;gLj;jpaik Nghd;w gy nraw;ghLfs; ghlrhiyapd; ed;ik fUjp ,tuhy; Nkw;nfhs;sg;gl;ld.1000 ghlrhiyj;jpl;lj;jpw;fhd Kd;nkhopTfs; jahupf;fg;gl;L vkJ ghlrhiy 1000 ghlrhiyj;jpl;lj;jpw;Fs; cs;thq;fg;gl;lik ,tUilafhyj;jpNyNa Mfk;.

,tiuj; njhlu;e;J jw;Nghija mjpguhd jpU.rp.jdQ;rad; mtu;fs; 2011,y; mjpguhfg; nghWg;Ngw;W ghlrhiyapd; nraw;ghLfis rpwg;ghf elhj;jp tUfpd;whu;.,tUk; ,g;ghlrhiyapd; Mrpupauhfg; gzpahw;wpatu; vd;gJ Fwpg;gplj;jf;fJ.ghlrhiyapd; fw;wy;>fw;gpj;jy; nraw;ghLfis jpwikahd gioakhztupd; cjtpiaAk; ngw;W Mrpupau;fspd; G+uz xj;Jiog;Gld; rpwg;ghf nraw;gLj;jp tUfpd;whu;.Gjpa ,uz;L khbf;fl;llj;jpd; Ntiyfs; ,tUila fhyj;jpNyNa G+u;j;jp nra;ag;gl;ld.njhopy;El;g Ma;T $lk;> ghlrhiyapd; Gjpa Eiothapy; Kfg;Gபோன்றன அமைக்கப்பட்டுள்ளன.க.பொ.த.உயர்தரப்பிரிவில் தொழில்நுட்பத்துறை ஆரம்பிக்கப்பட்டதும்(2013) இவருடைய காலத்திலேயே ஆகும். tUlhtUlk; gy;NtW JiwfSf;fhfTk; gy;fiyf;fof mDkjpfisg; ngw;W khztu;fs; nry;fpd;w vkJ ghlrhiy rpwe;j ghlrhiyfspy; xd;whfj; jpfo;e;J tUfpd;wJ.

                                                                                                                                                                                                    

OUR PRINCIPALS

MR.AMPALAVANANAVALAR

1894 - 1898

MR.K.ARUMUGAM 

1912 - 1920

MR.M.SABARATNASINGHE 

1929 - 1948

MR.K.KAILAYANATHAN 

1968 - 1970

MR.K.ARUNASALAM 

1972 - 1978

MR.S.VELLUPILLAI 

1982 - 1988

MR.N.JEYANAYAGAM

1994 - 1996

MRS.J.ARULMAYAM

2009-2010

MR.S.SINATHURAI 

1898 - 1912

MR.MMYLVAGANAM 

1926 - 1929

MR.S.SIVAKURUNATHAPILLAI 

1948 - 1968

MR.K.THIYAGARAJAPILLAI 

1970 - 1971

MR.K.K.NADARAJA 

1978 - 1982

MR.S.DAS 

1988 - 1993

MR.S.RAMALINGAM

1996 - 2008

MR.S.SIVAKANESASUNTHARAN

2010 - 2011

MR.S.THANANCHAJAN

2011 -- 

பாடசாலைக் கீதம்

 

 

எமது பாடசாலைக் கீதம் எமது பாடசாலையில் சங்கீத ஆசிரியராகப் பணியாற்றிய திரு.செ.பாலசுப்பிரமணியம் .  அவர்களால் மெட்டமைத்து உருவாக்கப்பட்டது .
எமது பாடசாலைக் கொடிகீதம்   எமது பாடசாலையில்  ஆசிரியராகப் பணியாற்றிய திரு.எஸ்.தனபாலசிங்கம்    அவர்களால்  உருவாக்கப்பட்டு எமது பாடசாலையில்  ஆசிரியராகப் பணியாற்றியதிருமதி.விஜயலட்சுமி இராசநாயகம் அவர்களால் மெட்டமைக்கப்பட்டது 

காலைப்பிரார்த்தனை

 

                                      OUR DONATORS - 2013

 


 
 

 
 
 
Make a Free Website with Yola.